Savickey, B. “Wittgenstein’s Slapstick”. Performance Philosophy, vol. 2, no. 1, July 2016, pp. 72-82, doi:10.21476/PP.2016.2134.